2013.05.09. 27. Clubsiegerschaum Schloss Herberstein Steiermark

Fly Over the Golden-Hill du Bois de la Rayere "Sorel"  
nyílt osztály 3. helyezett

Gwendolyn Glory du Bois de la Rayere "Poppin"
Intermedia class excellent.